Obnova osvetlenia

Previous
 1. Analýza súčasného stavu verejného osvetlenia - pasportizácia
 2. Posúdenie súladu s platnými normami osvetlenia
 3. Projekt
 4. Návrh finančného modelu realizácie
 5. Nosné konštrukcie
 6. Realizácia výstavby
 7. Zabezpečenie prevádzky a servisu osvetlenia


Posúdenie možnosti obnovy osvetlenia financované z úspor


Ekonomické prínosy:  

 1. Rýchla návratnosť investície
 2. Nízke náklady na prevádzku a údržbu
 3. Možnosť financovania z cudzích zdrojov (obec môže vlastné prostriedky využiť na iné účely)


Sociálne prínosy:

 1. Ochrana zdravia (biorytmus, emisie, ťažké kovy)
 2. Bezpečnosť (úrazy, dopravné nehody, kriminalita)


Enviromentálne prínosy:

 1. Omedzenie svetelného znečistenia
 2. Úspora energie
 3. Nízke emisie EMC
 4. Absencia ortuti a iných ťažkých kovov
 5. Regulácia výkonu (intenzity osvetlenia)


© Ramcas 2012